Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met Newschool.nu en andere democratische scholen?

De term “Democratische scholen” wordt gebruikt omdat deze scholen gebruik maken van een beslissingsmodel in de schoolgemeenschap. De interne organisatie, de pedagogische visie en het didactisch handelen kan van school tot school verschillen.

Twee kenmerken van Democratisch onderwijs zijn:

 • Een gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
 • Zelfgestuurd leren

Newschool.nu is een school gemodelleerd naar de Sudbury Valley School. Sudbury scholen zijn goed georganiseerd, met een heldere structuur en berekenbare omgeving, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de student is gewaarborgd.

Op Newschool.nu worden beslissingen bij meerderheid genomen en de stafleden en studenten hebben een gelijke stem in alle aspecten van het besturen van de schoolgemeenschap. Voor de zuiverheid van de besluitvorming hanteren wij de Robert’s rules of Order.

Wat doen studenten na afstuderen?

De ervaring van Democratische scholen uit de hele wereld leert dat afgestudeerden alle richtingen uit gaan met hun leven: de academische wereld, het bedrijfsleven, welzijnswerk, kunstzinnige vakken, theater. Velen worden ook zelfstandig ondernemer.

Kan een student ook weer terug naar regulier onderwijs?

Ja. Gezinnen waarvan de kinderen naar een reguliere school zijn overgestapt vanuit andere Democratische scholen hebben daarbij geen speciale problemen ondervonden. Het grote zelfvertrouwen en hun motivatie helpt kinderen zich makkelijk aan te passen aan de nieuwe situatie, en met de ondersteuning van een leerkracht zal gezocht worden naar een manier om die overgang makkelijk te laten verlopen.

Een school met zoveel vrijheid is toch chaotisch, is het geen anarchie?

Absoluut niet. Anarchie ontstaat als er geen grenzen zijn. Er zijn op school duidelijke grenzen. Terwijl er constant verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, sommige studenten spelen, er wordt muziek gemaakt, gewerkt, anderen lopen rond of zoeken elkaars gezelligheid, in een sfeer die ontspannen en geregeld is.

Hoe wordt er gewerkt met de kerndoelen?

Op een reguliere school bestaat het aanbod uit voornamelijk ‘lessen en instructie’, op de Newschool.nu baseren wij onze leertheorie op uitgangspunten van het constructivisme, wat terug te vinden is in het ‘natuurlijk leren’. Wij onderscheiden ‘formeel leren’ (wat gelijk is aan instructie en lessen) en ‘informeel leren’. Informeel leren bestrijkt een breed scala van onderwijsaanbod variërend van: spelen, computer games, taken en verantwoordelijkheden uitvoeren in de school, discussiëren, activiteiten ondernemen, plannen uitwerken en verwezenlijken tot toegang tot boeken en andere materialen. Daarnaast verzorgen leerkrachten, docenten en vrijwilligers voor een formeel lesaanbod of workshops. In dit gehele onderwijsaanbod komen alle kerndoelen aan bod. De leervorderingen worden geobserveerd en in een leerlingvolgsysteem vastgelegd. In de VO leeftijd volgen we leerlingen naar de eindtermen.

Is er voldoende zorg in de school?

Er is zorg voor elkaar, juist omdat iedereen weet dat hij zelf ook in zijn eigenwaarde gerespecteerd wordt. Dit respect voor elkaar, het feit dat je niet beoordeeld wordt op wie je bent, maakt dat iedereen zich prettig en gewaardeerd voelt. De compassie die de mensen in de school voor elkaar hebben, de makkelijke en vrije omgang en het gemeenschapsgevoel maken dat de school een heel veilige en warme omgeving vormt waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen.

Doordat het een kleine school betreft is er erg veel aandacht voor het individu waarbij er bij ‘zorg’ adequaat gereageerd worden. De school heeft een uitgewerkt zorgplan.

Kunnen kinderen een CITO-toets of andere toetsen en examens doen?

Als je je kennis of vaardigheden wilt toetsen, kun je bijvoorbeeld toetsen van het Cito of IVIO maken. Als je dat wilt kunnen we je Cito-toets insturen.

Ongeacht je leeftijd kun je je ieder jaar onder begeleiding van vakdocenten voorbereiden op een of meerdere staatsexamenvakken. De deelcertificaten die je daarmee kunt halen kun je gedurende tien jaar opsparen tot een volledig havo- of VWO-diploma. Tevens kun je IVIO-examens doen op MBO-niveau. Als je geen of een kleiner aantal deelcertificaten behaalt, kun je via een andere route, zoals bijvoorbeeld een toelatingsexamen, een startkwalificatie behalen voor een HBO-opleiding of een universiteit.

 

Ontwikkelt een kind zich dan niet eenzijdig?

Nee. Op school kun je je niet smal ontwikkelen, maar je kunt je wel volledig richten op datgene wat jou op dat moment boeit. Door de interactie met mensen van alle leeftijden komen de meest veelzijdige onderwerpen aan bod, zowel in activiteiten als in de vele gesprekken.

Hoe leert een kind als niemand zegt wat het moet doen?

Een kind leert bij alles wat het onderneemt. Als je voor het eerst bij ons op school komt kan het zijn dat je je gaat vervelen, doordat inderdaad niemand je vertelt wat je moet doen. Verveling is een goede motivator om uit eigen beweging te gaan zoeken naar wat je zelf leuk of interessant zou vinden. Een leerling vertelt: ‘Op school heb je altijd met jezelf te doen. Ik leer pas als ik enthousiast raak over een onderwerp, dan begin ik fanatiek aan een project en hou niet op voor ik zelf het idee heb dat ik er genoeg van heb begrepen. Zonder druk van buitenaf en in mijn eigen tempo.’

 

Leren kinderen hier wel rekenen, lezen en schrijven?

Ja. Leerlingen leren lezen, rekenen en schrijven, vaak zonder dat ze daar ooit ‘les’ in gekregen hebben. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om te functioneren in de schoolorganisatie, daar ontkom je dus niet aan. We zien daarnaast dat oudere leerlingen Engels leren lezen en schrijven, rekenen en wiskunde leren. We zien dat ze een brede algemene ontwikkeling opdoen, doordat ze veel tijd hebben om over onderwerpen te praten en te discussiëren.

Daarnaast zorgen we voor een aanbod aan vakken, waarbij je als leerling kennis kunt maken met alle vakgebieden zoals vastgelegd in de kerndoelen. Als je ‘formeel’ les wilt hebben behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Zijn er klassen of leeftijdsgroepen op de school?

Nee. Studenten tussen de 4 en 19 jaar bewegen zich vrij in de school en verenigen zich naar interesse. De leeftijdsmix is een belangrijk onderdeel van de school – jongere kinderen leren er van oudere kinderen en andersom.

Accepteren jullie kinderen met autisme, ADHD, dyslexie of andere kenmerken?

Ja. Bij iedere aanmelding bekijken we in hoeverre de school zou kunnen passen bij de aanstaande leerling. Een voorwaarde is dat je als leerling aanspreekbaar bent op je gedrag en bereid bent verantwoordelijkheid te dragen voor jezelf en de school. De ervaring leert dat wat in regulier onderwijs soms als een belemmering wordt beschouwd, bij ons geen belemmering is. De eigen manier van leren en de vrijheid om dingen pas te leren als je eraan toe bent zijn hierbij heel belangrijk.

Voor welk type kind is deze school geschikt?

We zijn een school voor alle kinderen. Belangrijk is wel dat je als ouder vertrouwt op het vermogen van je kind om zelfgestuurd te leren. We werken niet voor een bepaald ‘type’ kind. Alle kinderen zorgen ervoor dat de school voor hen werkt op verschillende manieren. De volgende eigenschappen zien we vaak:

 • Heldere, zeer gemotiveerde kinderen die willen doorzetten en een eigen uitdaging zoeken
 • Kinderen met unieke leerstijlen die vooruit willen komen in hun eigen tempo
 • Kinderen die een sfeer van verdraagzaamheid en vriendelijkheid willen
 • Sociale kinderen die graag willen samenwerken
 • Jonge kinderen die actief bezig zijn met het verkennen en creëren van hun wereld
 • Hoogenergetische, onrustige kinderen die ongeremd actief willen zijn
 • Kinderen die ziek zijn van school
 • Verlegen, kwetsbare kinderen die hun eigen interesses willen volgen
 • Op zichzelf geconcentreerde kinderen die klaar zijn voor verantwoordelijkheid
 • Kinderen die niet gemotiveerd zijn in het reguliere onderwijs en niet weten wat ze willen

Maken jullie onderscheid naar afkomst en levensovertuiging?

Nee. Kinderen en jongeren van elke afkomst of levensovertuiging kunnen zich hier inschrijven.

Vanaf welke leeftijd nemen jullie kinderen aan?

De school staat open voor inschrijving van studenten tussen 4 en 19 jaar.

Wat zijn de openingstijden van de school?

De school is elke weekdag open van 9 tot 4 uur. De school is gesloten op feestdagen en gedurende reguliere vakantieperioden (zie Agenda).