De essentie van de school

De school baseert zich op de volgende fundamentele uitgangspunten:

Kinderen zijn volwaardige mensen

Niemand zal dit een vreemde opmerking vinden en toch worden kinderen vaak behandeld als ‘mens in wording’, nog niet bekwaam om voor zichzelf te zorgen, hun eigen problemen op te lossen en de, in onze volwassen ogen, juiste beslissingen te nemen. Onze ervaring is dat door kinderen als volwaardig mens te behandelen, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen, zij zich als volwaardig mens gaan gedragen en zelfstandiger, zelfbewuster en verantwoordelijker worden. Deze aanpak is wat een Sudburyschool uniek maakt binnen het hele onderwijs spectrum.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend

Wie kinderen heeft of met kinderen werkt, weet dat baby’s en peuters zich razendsnel ontwikkelen zonder dat iemand hen iets ”aanleert”. Die drang om te exploreren en te leren verdwijnt niet wanneer kinderen opgroeien. Kinderen willen niets liever dan meedoen, deel uitmaken van de groep waartoe ze behoren. Leren doe je door dingen te onderzoeken, door te ondernemen, alleen of samen met anderen. Leren doe je eigenlijk de hele dag door, bij alles wat je onderneemt, vaak onbewust. De vrijheid en het vertrouwen die je krijgt op school vormen de ideale basis om nieuwe dingen te exploreren, om op ontdekking te gaan en zo te leren wat je wilt en wat je nodig hebt. Dankzij het internet ligt veel kennis letterlijk voor het grijpen. Op een sudburyschool maak je o.a. gebruik van deze actuele manieren om te leren en kennis te vergaren. Zo kan je leren wat aansluit bij je interesses op dat moment, wanneer je motivatie optimaal is. Zoeken en ondernemen is het doel, kennis een logisch gevolg, maar geen doel op zich.

Ieder kind is uniek

Ieder mens heeft unieke voorkeuren en talenten. Diversiteit in talenten is een verrijking voor elke samenleving. Eén van de krachtigste middelen voor de mens om zijn doelen te verwezenlijken is de vrijwillige samenwerking. Mensen die samenwerken krijgen veel sneller dingen voor elkaar, omdat elk zich kan richten op die deeltaken waar hij het best in is, terwijl hij of zij leert van de kennis en vaardigheden van de anderen.

Respect

Studenten beschouwen veel van de stafleden als vrienden en mensen die ze zouden raadplegen voor advies.

Op Sudburyschool Harderwijk hebben wij respect voor het kind. Dit betekent dat mensen op school zich niet de middelen kunnen toe-eigenen om andere mensen te dwingen (of te verleiden, manipuleren) dingen te doen of een oordeel te hebben over wat een ander prefereert te doen. Je kunt je afvragen of de dwang en verleidingstechnieken die gebruikt worden op scholen (of in het algemeen) wel zo effectief zijn, want het ondermijnt de vertrouwensrelatie tussen volwassenen en een kind. Veel kinderen hebben daardoor een weerstand opgebouwd voor volwassenen, omdat ze zich doorlopend beoordeeld, gepusht of gemanipuleerd voelen, zonder zelf iets aan de situatie te kunnen doen. Daarnaast bouwen ze vaak een aversie op tegen de dingen die ze moeten doen en zullen dat gaan vermijden, wat soms een leven lang kan duren[1]. Op Sudburyschool Harderwijk ontdekken studenten de wereld op basis van hun eigen interesses en op hun eigen tempo. Ze zijn vrij om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen doen met hun tijd: spelen, debatteren, het ondernemen van dingen alleen of met anderen, het onderzoeken en beleven de wereld. Volwassenen zijn een onderdeel van die gemeenschap en door erop te kunnen vertrouwen dat de volwassene zich niet ongevraagd bemoeit met je gekozen activiteiten of richting, is het niet eng meer om naar de volwassene toe te gaan met een hulpvraag of voor een goed gesprek.

Vertrouwen

Wij vertrouwen erop dat alle mensen, jong en oud, een enorme drijfveer hebben om te leren en te ontwikkelen.

Het belangrijkste, en tegelijk meest moeilijke pedagogische middel is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat kinderen of ze nu spelen, lezen, koken, schilderen, of wat anders doen, zich ontwikkelen. Een mens doet alleen dingen als het een uitdaging biedt, anders wordt dat wat je doet al snel saai. Door dingen te doen, te ondernemen, doe je kennis en vaardigheden op. Wij zorgen ervoor dat we niet ingrijpen in de natuurlijke drang van kinderen om te leren. We vertrouwen erop dat als ze opgroeien, zelfredzaam willen zijn en willen worden zoals de mensen om hen heen: geletterd, welbespraakt en met compassie.

Verantwoordelijkheid

De beste manier om te leren verantwoordelijk te zijn voor je leven is door verantwoordelijkheid te hebben over je leven.

Binnen Sudburyschool Harderwijk staan de behoeftes van ieder individu in relatie met de behoeftes van de gemeenschap als geheel. Van iedere persoon wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar daden. Vanaf de jongste leeftijd in de school, bepalen kinderen hoe ze hun tijd doorbrengen, waarbij ze de zeggenschap over hun eigen educatie ontwikkelen. Op het moment dat studenten de school verlaten hebben ze geleerd om op een volwassen manier om te gaan met de verantwoordelijkheden in de maatschappij.

De structuur van democratische besluitvorming geeft studenten een directe zeggenschap in de hele schoolorganisatie, van de financiën tot het aannemen of ontslaan van stafleden. Studenten en stafleden hebben een gelijke stem in de schoolmeeting, waarin o.a. de regels en het beleid wordt vastgesteld en in het Juridisch Comité, waarin deze worden afgedwongen. Studenten op Sudburyschool Harderwijk ervaren heel direct hoe hun daden effect hebben op anderen en op de gemeenschap als geheel. Ze leren dat door op juiste wijze te argumenteren en hun stem te gebruiken ze de koers van hun toekomst pad kunnen beïnvloeden.

Autonomie, Competentie en Verbondenheid

Autonomie, competentie en verbondenheid zijn de drie basisbehoeften van ieder mens om tot intrinsiek gemotiveerd leren te komen (Self Determination Theory – SDT)[2]. De wetenschap is hier heel helder over: ieder mens, ook kinderen, functioneren het beste als ze zich autonoom, zelf bepaald, vanuit intrinsieke motivatie kunnen ontwikkelen. Alle elementen die nodig zijn in een omgeving om autonomie, competentie en verbondenheid te ondersteunen zijn aanwezig op een Sudburyschool. Het is de omgeving die garant staat om tot zelfontplooiing te komen.

Leren en ontwikkelen >>>

 

[1] Dr. Kirsten Olson (2009) Wounded by School – Recapturing the Joy in Learning and Standing Up to Old School Culture. Teachers College Press, 240 pagina’s. (Een korte boekbespreking in het Nederlands: Gekwetst door school).

[2] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York, NY: Plenum.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
http://selfdeterminationtheory.org/