Openingstijden en aanwezigheid

Openingstijden:

De school is open van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Aanwezigheidsplicht:

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 5 uur op een dag. Leerlingen dienen voor 10:30 uur op school aanwezig te zijn.

Ziekmelding:

Ouders dienen de school voor 10:30 uur op te hoogte te stellen van ziekte van hun kind.

Flexibele Verlofdagen:

Leerlingen hebben recht op 10 flexibele verlofdagen in een jaar. Deze dagen zijn vrij op te nemen, maar dienen vooraf te worden gemeld bij de school. Nieuwe leerlingen die gedurende het jaar instromen krijgen flexibele verlofdagen naar rato op basis van het aantal resterende maanden toegekend.

Bijzonder verlof:

Bijzonder verlof moet met opgave van redenen op school worden aangevraagd.

In de volgende gevallen kan bijzonder verlof worden verstrekt:

  • Bij plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (1 dag).
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van de student: maximaal twee dagen.
  • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag.
  • 5-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van de student
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van de student
  • Verhuizing van gezin: één dag.

Bijzonder verlof kan tot een maximum van 10 schooldagen worden gegeven. Bij andere redenen voor bijzonder verlof moet goedkeuring bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd.

Verantwoording van absenties:

In alle gevallen van absentie (ziekte, flexibel of bijzonder verlof) dient de student binnen 5 schooldagen na absentie een absentiebriefje in te leveren, voorzien van de handtekening van de ouders.